herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 07 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2014r.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w roku 2014 w wysokości 2.656,83 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 83/100 ).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

STAROSTA MYŚLIBORSKI

ARKADIUSZ MAZEPA

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej stanowi kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu.

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 2 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku

W związku z powyższym wprowadzenie zarządzenia w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2014 r. jest niezbędne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 09-04-2014 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 09-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2014 15:00