herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

DPS w Myśliborzu ogłasza nabór na stanowisko - KSIĘGOWY w dziale księgowym

Dom Pomocy Społecznej

dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych

w Myśliborzu, ul. Celna 23 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KSIĘGOWY

 

W DZIALE KSIĘGOWYM 

...................................................................................................

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku: ekonomicznym  lub rachunkowość.
 2. Minimum  3  letni staż pracy  w księgowości.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi kasy fiskalnej.
 2. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i ustawy o pomocy społecznej.

       3.      Znajomość programów finansowo – księgowych.

       4.      Znajomość obsługi sytemu bankowość elektronicznej.

       5.      Samodzielność, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność.

 6.      Sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy.

 7.      Umiejętność pracy w zespole.

       8.      Dobra znajomość obsługi komputera (Word, Exel).

   

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie i obsługa kasy.
 2. Sporządzanie zestawień do Banku dotyczących dopłat bezgotówkowych.
 3. Prowadzenie kartotek osobowych i depozytowych mieszkańców.
 4. Regulowanie należności za pobyt, leki i faktury – dopłaty gotówkowe i bezgotówkowe.                                                
 5. Wystawianie not księgowych dotyczących odpłatności za pobyt w DPS.
 6. Księgowanie dochodów  w ewidencji komputerowej F-K.
 7. Sporządzanie rejestru dochodów.
 8. Prowadzenie  w programie Dom ewidencji:

- odpłatności za pobyt,

- depozytów mieszkańców.

 1. Sporządzanie dla pracowników socjalnych zestawień wpływów pieniężnych z ZUS, KRUS oraz rejestru dochodów mieszkańców na starych zasadach.
 2. Prowadzenie depozytów gotówkowych i rzeczowych mieszkańców.
 3.  

4. Warunki pracy :

 1. Zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony .
 2. Miejsce pracy : Dom Pomocy Społecznej  ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz.

 

5.  Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Dokument poświadczający wykształcenie wyższe.
 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia.
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności – kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11 marca 2013 roku do godz.15.00 (decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   Dotyczy naboru na stanowisko – „Księgowy ” na adres:

Dom Pomocy Społecznej

dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych

 ul. Celna 23

74-300 Myślibórz

 

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną lub listownie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP DPS.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Dyrektor

mgr Irena Idzikowska

Myślibórz, dnia 26 luty 2013 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 26-02-2013 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Woźniak-Leszczyńska 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2013 12:53