herb BIP - Dom Pomocy Społecznej Myślibórz

www.bip.dps.powiatmysliborski.pl

Statut Domu Pomocy Społecznej

UCHWAŁA NR XLV/342/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 2. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu, zwany dalej DPS jest samorządową jednostką budżetową i działa na podstawie:

1.      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

2.      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

3.      ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

4.      ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),

5.      ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.),

6.      wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeń,

7.      Uchwały Nr 46/72/2003 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu,

8.      niniejszego Statutu.

§ 3.1. Siedziba DPS znajduje się w Myśliborzu ul. Celna 23.

2. Obszarem działania DPS jest Powiat Myśliborski.

3. DPS jest domem stałego pobytu osób przewlekle somatycznie chorych.

§ 4. Przedmiotem działania DPS jest w szczególności:

1.      zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia,

2.      umożliwienie rozwoju osobowości i ich samodzielności zgodnie z obowiązującymi standardami,

3.      zagwarantowanie podstawowych usług bytowych takich jak:

a.       miejsca do zamieszkania, wyposażenie w niezbędny sprzęt i meble,

b.      wyżywienie, w tym dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarzy w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

c.       zapewnienie odzieży i obuwia odpowiedniego do pory roku i wymienianie w razie potrzeby.

4) zagwarantowanie usług opiekuńczych w zakresie:

a.       udzielania pomocy w podstawowych codziennych czynnościach życiowych,

b.      podnoszenia sprawności i aktywizacji mieszkańców,

c.       udzielania pomocy w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców, oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Domu i opieki w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem.

5.      zagwarantowanie usług wspomagających dotyczących:

a.       zapewnienia warunków rozwoju samodzielności mieszkańców, nawiązywania, stymulowania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem, realizacji potrzeb kulturalnych ,

b.      umożliwienia uczestnictwa w terapii zajęciowej i praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

6.      świadczenie usług w zakresie potrzeb zdrowotnych polegających na:

a) umożliwieniu korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych z
uwzględnieniem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

b) zapewnieniu możliwości korzystania z opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.1. DPS kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

2.Strukturę organizacyjną DPS określa jego regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Powiatu.

3.Dyrektor DPS kierujący jednostką organizacyjna odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

4.Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników DPS należą do właściwości Dyrektora.

§ 6.1. DPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.DPS pokrywa swoje wydatki z dotacji otrzymanych z budżetu Państwa na realizacje zadań własnych Powiatu oraz dochodów własnych.

3.Podstawą gospodarki finansowej DPS jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

4.Dyrektor DPS opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego zmian, wykonuje plan oraz sporządza sprawozdanie finansowe.

5.Granice umocowania Dyrektora DPS w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi określają obowiązujące przepisy oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu i niniejszy statut.

§ 7.1.W Domu Pomocy Społecznej działa samorząd mieszkańców, którego obieralnym reprezentantem jest Rada Mieszkańców.

2.Rada Mieszkańców jest rzeczników interesów mieszkańców i partnerem Dyrektora DPS w pełnym zaspakajaniu potrzeb mieszkańców.

§ 8.Dyrektor „DPS” zobowiązany jest do realizacji programu naprawczego celem osiągnięcia wymaganego standardu usług.

§ 9.Nadzór nad działalnością DPS sprawuje Starosta Myśliborski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 10.Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Powiatu.

§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi DPS w Myśliborzu.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr X/76/99 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Zieliński 08-08-2008 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Galimska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 14:05